Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravující práva a povinnosti při využívání aplikací na webových stránkách www.hypotekycentrum.cz

1. Definice základních pojmů

  • Provozovatel – Společnost Mimafair  s.r.o, se sídlem Buková 6/2554, Praha 3, 130 00, IČ: 24663298, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 164360.
  • Internetová stránka – Internetové stránky hypotekycentrum.cz provozované provozovatelem pod internetovou adresou , kde obsah intenetových stránek je k nahlédnutí výhradně pod internetovou doménou a jejími subdoménami.
  • Uživatel je fyzická nebo právnická osoba , která projeví zájem o zprostředkování nabídky na hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření na internetových stránkách provozovatele.
  •  Poskytovatel – Společnost, která je držitelem oprávnění na poskytování hypotečních úvěrů, nebo úvěrů ze stavebního spoření.

2. Základní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky společnosti  Mimafair  s.r.o, se sídlem Buková 6/2554, Praha 3, 130 00, IČ: 24663298, zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C 164360, upravují vzájemná práva a povinnosti uživatele a provozovatele při využívání webových stránek hypotekycentrum.cz a další související právní vztahy.

2.2. Internetové stránky www.hypotekycentrum.cz slouží k nezávislému informačnímu porovnání nabídek poskytovatelů hypotečních úvěrů.

2.3. Uživatel má možnost si nechat vypracovat nabídku jednotlivých poskytovatelů hypotečních úvěrů. Také může v případě zájmu požádat provozovatele vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z internetových stránek www.hypotekycentrum.cz o  zprostředkování nabídky refinancování stávající hypotéky.

3. Zprostředkování smlouvy

3.1. Internetové stránky provozovatele obsahuje porovnání nabídek poskytovaných hypotečních úvěrů, včetně orientačních cen jednotlivých služeb, a to na základě veřejně dostupných informací nebo dalších informací zaslaných provozovateli dodavatelem.

3.2. Ceny, nebo cenové srovnání nabídek jsou orientační a provozovatel neručí za jejich správnost a nenese za ně žádnou odpovědnost. Všechny nabídky umístěné na internetových stránkách jsou nezávazné a provozovatel ani poskytovatel hypoték nejsou povinni uzavřít smlouvu na některou z nabídek.

3.3. V případě zájmu o zprostředkování uzavření smlouvy je uživatel povinen vyplnit objednávkový formulář na internetové stránce. Formulář obsahuje informace: osobní údaje uživatele, jako je: jméno a příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo – souhlas s obchodními podmínkami poskytovatele.

3.4. Uživatel uděluje odesláním objednávkového formuláře a svých osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu tohoto souhlasu po dobu nezbytně nutnou provozovatelem za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na hypoteční úvěr, nebo úvěr ze stavebního spoření. Uživatel tímto dává výslovný souhlas provozovateli, aby poskytovateli nebo osobám, které budou vyřizovat jeho smlouvu předal veškeré informace, které od uživatele získá na základě jeho zadání na internetové stránce, a to včetně osobních údajů.

3.5. Provozovatel poskytuje uživateli pouze zprostředkování hypotečního úvěru, refinancování hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření, a proto nenese žádnou odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi uživatelem a poskytovatelem.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Poskytnutí osobních údajů uživatelem za účelem zprostředkování smlouvy je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele uvedeného v odst. 1 těchto pravidel, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovené v § 11,12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele.

4.2. Uživatel vyjadřuje odesláním objednávkového formuláře a svých kontaktních údajů souhlas se zasíláním obchodních nabídek partnerů společnosti provozovatele nebo marketingových novinek provozovatele (direct mail) na uvedený email. Současně vyjadřuje souhlas k poskytnutí uvedených kontaktů partnerům provozovatele. Účastník má právo svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu kdykoliv odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele.

4.3. Uživatel souhlasí, že zpracováním jeho osobních údajů může provozovatel pověřit třetí osobu. Uživatel zároveň výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn předat osobní údaje poskytovateli či jiné třetí osobě, vždy však pouze za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na hypoteční úvěr, ale i finančních produktů ( pojištění, bankovní produkty).

4.4. Uživatel souhlasí s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích.

4.5. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Také potvrzuje, že poskytuje své osobní údaje dobrovolně, že je seznámen s obchodními podmínkami provozovatele.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Smlouva uzavřená prostřednictvím internetových stránek a všechny další vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR.

5.2. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nahradí jej ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas společnosti  Mimafair s.r.o., se sídlem Praha 3, Buková 6/2554, PSČ: 130 00, IČ: 24663298, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 164360, aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient společnosti Mimafair s.r.o. na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení a je po tuto dobu neodvolatelný, neboť je nezbytný pro naplnění účelu, pro který byl vydán.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení hypotečního úvěru a služeb uděluje klient  na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.  Odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči společnosti Mimafair s.r.o. na adresu jejího sídla.