Nový občanský zákoník - smlouva o dílo

Smlouva o dílo podle nového občanského zákoníku spočívá především ve vykonané práci. V praxi to znamená, že pokud bude výsledkem provedené práce zhotovení stavby, různé druhy oprav nebo údržba věci, bude se vždy jednat o smlouvu o dílo. 

Odpovědnost za vady - záruka

Podle nového občanského zákoníku je dílo provedeno ( hotovo ), pokud je dokončeno a předáno. Zhotovitel objednateli předvede, že dílo je funkční a je připraveno sloužit ke svému účelu, pro který bylo zhotoveno. Pokud objednatel dílo převezme bez výhrad, pak zhotovitel nemusí uznat pozdější reklamace a ani soud nerozhodne ve prospěch objednatele.

Smlouva o dílo je upravena v ustanoveních § 2586 - § 2635 občanského zákoníku. Tato úprava platí  jak na smlouvy mezi podnikateli, tak na smlouvy uzavřené mezi nepodnikateli.


Rozdíl mezi kupní smlouvou a smlouvou o dílo

V případě, že převážnou část materiálu poskytuje objednatel, jedná se o smlouvu o dílo. Když si převážnou část materiálu zabezpečuje zhotovitel jedná se kupní smlouvu.Smlouva o dílo podle nového občanského zákoníku - vzor


Smlouva o dílo č……

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

 

Smluvní strany:

 1.

se sídlem..................

za níž jedná...................

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1

dále jen „objednatel“,

 

a

 

2.

.............................................

se sídlem .............................

IČ: ................................................

Za níž jedná ...........................................

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.2

 

dále jen „zhotovitel“,

 

 

 

Smlouvu o dílo

 

 

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení ............................... (dále jen díla).

 

Specifikace díla: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Článek II.

Doba plnění

 1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od ........... do ..............

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:

a)      přípravné práce, které zahrnují: ................................................................... do ...............

b)      hlavní stavba, která zahrnuje: ...................................................................... do ...............

c)      dokončovací práce, které zahrnují: .............................................................. do ..............

 

 1. Zahájení díla je podmíněna předáním kompletní projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli, o čemž bude proveden záznam.

4. Pokud nebude projektová dokumentace předána objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní o který se objednatel opozdí s předáním projektové dokumentace. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.

 

5. Za pozdní předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli si strany dohodly smluvní pokutu ve výši .................

 

 

 

Článek III.

Cena za dílo

 1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

..................................... Kč bez DPH.

..................................... Kč DPH

celkem ......................... Kč

 

 

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Cena za provedení díla bude uhrazena ve třech splátkách a to následujícím způsobem:

 

První splátka ve výši .............. Kč bude uhrazena nejpozději do ............

Druhá splátka ve výši ............. Kč bude uhrazena nejpozději do ............

Třetí splátka ve výši ........... …Kč bude uhrazena nejpozději do ...........

 

2.   Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

 

3.   Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

 

4.   Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

 

5.   Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

 

 

Článek V.

Záruční doba

 1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce ……… měsíců (roků).

 

 1. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

 

 1. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

 

 1. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

 

 

Článek VI.

Součinnost

 1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

                  …………………………………………………………..

 

 1. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

 

 

Článek VII.

Platnost smlouvy

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

 

 

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

 

 1. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

 

 1. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

 

 1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

 

 

 

V .................................... dne .........................

 

 

 

 

 

.........................................................                                 .............................................................

      podpis zástupce objednatele                                                podpis zástupce zhotoviteleTento vzor smlouvy nemůže nahradit právní poradu s advokátem.